Bolshoi Ballet: Swan Lake (NR)

Program 160 min. January 25, 2015
Tchaikovsky NCM Fathom